Arbetstillstånd

System för hantering av arbetstillstånd

Genom att utveckla ett system för hantering av arbetstillstånd har vi hjälpt till att öka säkerheten i fabriksanläggningar.

Personal som är ansvariga för planering av underhållsarbete m.m. som sker på fabriksanläggningarna utgår från arbetsordrar. En arbetsorder kan delas upp i arbetsmoment. Arbetsmomenten kan omfatta arbetsuppgifter som svetsning, ställningsbygge, sanering, målning etc. Vissa typer av arbeten kan kräva särskild skyddsutrustning, utbildning, tillstånd och certifikat. Vissa arbeten kan också kräva att särskilda åtgärder vidtagits innan arbetet påbörjas, t.ex. att arbetsområdet sanerats, maskiner stoppats, ström brutits etc.

Innan personal påbörjar sina arbetsuppgifter utför systemet automatiskt viss typ av kontroller samt hjälper administratören med vilka manuella kontroller (av t.ex. skyddsutrustning) som behöver göras. Vid godkänd kontroll kan ett tidsbegränsat arbetstillstånd utfärdas i form av en blankett som signeras.

Funktionalitet

Systemet omfattar bland annat följande funktionalitet:

  • Planering av arbetsordrar och arbetsmoment
  • Utskrift av arbetstillstånd
  • Uppföljning/visning av tidigare utfärdade tillstånd
  • Av- och påställning av maskiner och annan utrustning
  • Hantering av skyddsutrustning
  • Hantering av utbildningar, certifikat och intyg, t.ex. för brandfarliga heta arbeten
  • Översikt över pågående arbeten
  • Automatiska kontroller
  • Assistans för manuella kontroller